TNKซ้อมดับเพลิงประจำปี63

18 3.09.63 ๒๐๐๙๒๘

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 บริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด ได้ทำการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน กรุงเทพฯ มาทำการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้มีการซ้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในและภายนอกโรงงานทั้งหมด
อนึ่งกิจกรรมนี้ บริษัทฯได้จัดให้ดำเนินการทุกปี เพื่อความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก ซึ่งยังสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP ซึ่งรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

18 3.09.63 ๒๐๐๙๒๘

18 1.09.63 ๒๐๐๙๒๘

18 5.09.63 ๒๐๐๙๒๘

18 6.09.63 ๒๐๐๙๒๘

18 8.09.63 ๒๐๐๙๒๘