ฉลากสินค้าเครื่องสำอาง ตามกฎหมาย

30 9 2021 10 23 28

สินค้าเครื่องสำอางทุกประเภทที่ขายในประเทศไทย กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าต้องมีฉลากเผื่อบ่งชี้รายละเอียดเครื่องสำอางนั้นๆ   ผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องฉลากที่สอดคล้องกับกฎหมาย ทางทีเอ็นเคจึงได้ทำบทความนี้ขึ้นเพื่อให้เข้าใจกันได้อย่างชัดเจน
  

Private Label Cosmetics Manufacturing | International Group Nacar

                ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “ฉลาก” คืออะไร
                “ฉลาก”  ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้หมายความถึง รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้า หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสำหรับใช้ประกอบสินค้าป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้า หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น
                ฉลากจึงเป็นช่องทางที่ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผู้บริโภคทราบถึงผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ และ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆ   ดังนั้น หากฉลากไม่ครบถ้วน และหรือ เป็นเท็จ หรือ กล่าวอ้างเกินจริง ก็อาจทำให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์ หรือ ได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ได้

7 Steps to Mad Cosmetic Ingredients Label Reading Skills - EcoSalon
Uniform labelling on cosmetics packaging -- The leading trade fair in Russia for Packaging and Processing machines

ซึ่งทาง อย. ไทยได้กำหนดไว้ว่าฉลากของเครื่องสำอางที่ขายในประเทศต้องจัดหรือติดแสดงไว้ในที่เปิดเผย มองเห็น และอ่านได้ชัดเจนที่เครื่องสำอาง หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของภาชนะบรรจุเครื่องสำอาง และ ต้องระบุข้อความ ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้าของเครื่องสำอาง ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น
 2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง
 3. ชื่อส่วนผสมทุกชนิด  ซึ่งจะต้องเป็นชื่อตามที่ อย. กำหนด และจะต้องเรียงลำดับตามปริมาณของสาร จากมากไปหาน้อย  (กรณีส่วนผสมน้อยกว่า 1% สามารถนำมาต่อท้าย โดยไม่ต้องเรียงลำดับ)
 4. วิธีใช้
 5. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต
 6. ปริมาณสุทธิ
 7. เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
 8. วัน เดือน ปี ที่ผลิต
 9. หากวันหมดอายุน้อยกว่า 30 เดือน , มีส่วนผสมของ Hydrogen peroxide , มีส่วนผสมของ Avobenzone ต้องกำหนดวันหมดอายุ
 10. คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล
 11. เลขที่ใบรับจดแจ้ง
image 10

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมได้แก่

 • ฉลากของเครื่องสำอางที่ขายในประเทศต้องใช้ข้อความภาษาไทย และมีขนาดที่สามารถ อ่านได้ชัดเจนอาจมีข้อความอื่นหรือมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ ยกเว้นชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง อาจใช้ภาษาไทย หรือเขียนภาษาไทยทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
 • ในกรณีของเครื่องสำอางที่ขายในประเทศที่มีภาชนะบรรจุขนาดเล็ก และมีพื้นที่ ในการแสดงฉลากน้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร อย่างน้อยต้องมี  ชื่อเครื่องสำอาง, เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต,วัน เดือน ปี ที่ผลิต, วันเดือนปีที่หมดอายุ (ถ้ามี) และ เลขที่ใบรับจดแจ้ง ซึ่งอยู่ในใบแทรกได้
621122 0219226001542872600

อ้างอิง : FDA THAI

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *