การตลาด

happy young asian businessmen businesswomen meeting brainstorming ideas about new paperwork project

การตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้าง Brand เพราะ การตลาดที่ดีจะทำให้เราสามารถสร้างการรับรู้ , การสื่อสาร , การยอมรับ จนเกิดความพึงพอใจในการใช้สินค้า ซึ่งส่งผลต่อยอดขายได้อย่างมากมาย

asian businessman

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และ ด้านการตลาด เราจึงสามารถนำมาประยุกต์ศาสตร์ 2 ด้านนี้ให้สอดคล้องกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี 
เช่น การนำนวัตกรรมใหม่ๆ หรือ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มาทำงานควบคู่กับ 4Ps , 7Ps ได้ง่าย , การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อกำหนด Brand identity เป็นต้น

containers arrangement high angle
flat lay natural cosmetics with cleaning disks
front view skin oil droppers composition
business people handshake greeting deal work

TNK มี Partner มากมายที่พร้อมช่วยเหลือคุณทั้งในด้านการทำ e-commerce, การสร้าง website, การออกแบบต่างๆ เช่น Grphic, นักการตลาด online หรือ digital marketing, การติดต่อ influencer ต่างๆ

เช่น micro influencer, Youtuber เป็นต้น และที่สำคัญคือ เราสามารถให้คำปรึกษาในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้ง online/offline ไปจนถึง omni channel

business development strategy results concept
beautiful smart asian young entrepreneur business woman owner sme online checking product stock save computer working home

เราเข้าใจลูกค้าเสมอว่า การทำการตลาดไม่ใช่เรื่องยาก แต่การทำให้สำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เราจึงพร้อมให้คำปรึกษาให้ลูกค้าในทุกๆด้าน เพราะความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของเรา ที่จะรุ่งเรืองไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

“ดังนั้น การตลาดสำหรับเราไม่ใช่แค่การวางแผนการขาย
แต่เรานำแนวคิดทางการตลาดมาไว้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่คุณเริ่มคิดที่จะขายแล้ว”