การควบคุมคุณภาพ

Group-6-line
Rectangle

การควบคุมคุณภาพ

technologist-protective-suit
technologist-expert-protective
technologist-white-protectiv

เราคำนึงถึงคุณภาพในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเราให้ความสำคัญทั้งกระบวนการตรวจสอบ กระบวนการทวนสอบ และ กระบวนการทดสอบ พร้อมการใช้เครื่องมือการวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การตรวจสอบ การปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์เป็นไปได้อย่างแม่นยำ และ ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าคุณภาพสินค้าที่ออกจากมือเราทุกชิ้นต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนด  

ขั้นตอน

"เราคำนึงถึงคุณภาพสินค้า และ คุณภาพกระบวนการ
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ออกจากมือเราทุกชิ้น"