TNK บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ให้โรงเรียน ในจังหวัดน่าน

S 22667299

เมื่อวันที่27/10/63 บริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด ได้บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 1เครื่อง และ แอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน 5ลัง ให้แก่ โรงเรียนบ้านเชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน โดยมี ผอ.ปภาดา บัญจรัตน์วรกุล เป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

S 22667299

S 22667302

S 22667301