ทำไมต้องมี มาตรฐาน GMP

shutterstock 1265186431

GMP  (Good Manufacturing Practice) เป็นคําที่นํามาจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กําหนดอยู่ใน Code of Federal Regulation title ที่ 21 part 110

newsphoto

                นักวิชาการมักใช้คําว่า GMP เนื่องจากเป็นคําย่อที่เข้าใจตรงกันว่า หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง หรือ อาหารเสริม ซึ่ง เป็นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขั้นพื้นฐานที่จําเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทําให้สามารถผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริมได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

IMG 9005
IMG 9238
IMG 8994
IMG 9148

GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการทั่วโลก ว่าสามารถทําให้เครื่องสำอาง อาหารเสริม เกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นหากยิ่งสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดได้ทั้งหมด ก็จะทําให้เครื่องสำอาง และ อาหารเสริมมีคุณภาพ, มาตรฐาน และมีความปลอดภัยมากที่สุด

image 2
image 5
image 3
image 6
image 4
image 7

                หลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร, กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต, ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และ การขนส่งจนถึงผู้บริโภค,  มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene)ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค และ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ต่อไป เช่น HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9000 อีกด้วย

image

                ดังนั้น กล่าวโดยสรุปคือ โรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ถือเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดี ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเอง

REF